ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

    -  นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  ดาวน์โหลด

    -  นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท  ดาวน์โหลด 

    -  นักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญญาตรี  ดาวน์โหลด

สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องที่ย้ายสถานศึกษา (นักศึกษาใหม่)

    - แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ (เอกสารชุดขาว กยศ.101-1 ถึง 101-4)  ดาวน์โหลด

สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องที่ไม่ย้ายสถานศึกษา(นักศึกษาเก่า-นักศึกษาปัจจุบัน)

    - หนังสือรับรองรายได้ กยศ.102 และผลสัมภาษณ์อนุกรรมการฯ ดาวน์โหลด

    - แบบฟอร์มการเก็บชั่วโมง จิตอาสา 18 ชม. ประจำปี 2558 สำหรับผู้กู้ยืม (กยศ. และ กรอ.) ดาวน์โหลด

    - หนังสือรับรองรายได้ กรอ.102 ดาวน์โหลด

    - หนังสือรับรองรายได้ กยศ.102 "ตัวอย่างการเขียน" ดาวน์โหลด

เอกสารทั่วไป

     - กยศ.108 (แบบรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืม)  ดาวน์โหลด

     - กยศ.204 (แบบรายงานสถานภาพของผู้กู้ยืม)  ดาวน์โหลด

     - หนังสือรับรองความประพฤติ  ดาวน์โหลด